DISCLAIMER

Jan Smit 

Algemeen 
De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de "Disclaimer") zijn van toepassing op deze internetsite (www.PassieInKleur.nl) van Passie In Kleur.nl, die haar kantoor heeft op de bos en duinlaan 7, Bloemendaal (2061 VM), Nederland en is ingeschreven in het Handelsregister KvK Haarlem onder nummer 34100648 ("Passie In Kleur.nl"). U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. 

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. 

Gebruik van deze internetsite 
De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. 

Hoewel Passie In Kleur.nl tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Passie In Kleur.nl expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. 

Passie In Kleur.nl beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. 

Passie In Kleur.nl garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. 

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. 

Informatie van derden, producten en diensten 
Wanneer Passie In Kleur.nl hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Passie In Kleur.nl de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Passie In Kleur.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Passie In Kleur.nl niet geverifieerd. 

Intellectuele eigendomsrechten 
Passie In Kleur.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiŽren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Passie In Kleur.nl of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Passie In Kleur.nl is het niet toegestaan links naar Sites van Passie In Kleur.nl aan te bieden. 

On line communicatie 
De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Passie In Kleur.nl zendt, is niet gegarandeerd. Passie In Kleur.nl raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Passie In Kleur.nl te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Passie In Kleur.nl te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid 
Passie In Kleur.nl en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriŽle of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Passie In Kleur.nl op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan 
Passie In Kleur.nl of aan u wordt gezonden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, misbruik van deze internetsite, verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. 

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers 
van Passie In Kleur.nl. 

Toepasselijk recht 
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

Wijzigingen 
Passie In Kleur.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd. 

© Copyright 2005 Passie In Kleur.nl